Statut Fundacji Zona Art

(tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2022 roku)

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1

 1. Fundacja Zona Art, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Małgorzatę Błaszczyk oraz Grzegorza Maślonkę, zwanych w dalszej części Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcą asesora notarialnego Manuelę Flach-Chęcińską zastępcą notariusza Katarzyny Kosiniak-Imiołek.– w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, ul Miodowej 33/2, w dniu.07-10-2011r
 2. Fundacja Zona Art działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Fundacja może posiadać oddziały, w tym i zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.
 3. Fundacja jest powołana na czas nieokreślony.
 4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Krakowa.

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Własne zadania statutowe Fundacja może realizować we współpracy z innymi podmiotami.
 3. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, wspierających realizację celów Fundacji.

Rozdział II

Cele i formy działalności Fundacji

§ 4

Celem Fundacji jest:

 1. promowanie oraz wspieranie kultury i sztuki oraz wiedzy o kulturze i sztuce,
 2. rozwój świadomości kulturowej i wrażliwości na sztukę,
 3. rozwijanie zainteresowania kulturą i sztuką, w tym kształtowanie umiejętności widzenia sztuki w codziennym życiu i otwartości na kulturę oraz umożliwianie bezpośredniego kontaktu z kulturą i sztuką,
 4. wspieranie międzynarodowej współpracy i wymiany informacji, idei oraz doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami działającymi w obszarze sztuki i kultury oraz prowadzącymi działalność edukacyjną w obszarze kultury i sztuki,
 5. ochrona i promocja polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym dziedzictwa poszczególnych regionów Polski, szczególne w takich obszarach jak malarstwo, rzeźba, teatr, muzyka, film, kulinaria, taniec,
 6. rozwój przedsiębiorczości w obszarze kultury i sztuki oraz w branży przemysłów kreatywnych, w tym wspieranie twórców i instytucji kultury i sztuki,
 7. promocja turystyczna Polski, oparta o ofertę kulturalną poszczególnych regionów Polski oraz promocję atrakcji kulturalnych oraz dziedzictwa kulturowego,
 8. przełamywanie stereotypów kulturowych oraz budowanie porozumienia ponad podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi i ekonomicznymi
 9. stwarzanie warunków do współistnienia i wzajemnego oddziaływania na siebie różnego rodzaju aktywności kulturalnych.
 10.  wspieranie działań społecznych, kulturalnych i artystycznych propagujących idee humanizmu i tolerancji;
 11.  wspieranie działalności edukacyjnej i  kulturalnej opartej o politykę równościową;
 12. działanie na rzecz integracji różnych środowisk artystycznych, naukowych i społecznych;
 13. upowszechnianie wartościowych metod pracy i dobrych praktyk w biznesie;
 14. wspieranie twórców i wzmacnianie ich pozycji wewnątrz środowisk twórczych oraz w sferze publicznej i na rynku sztuki.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, prelekcji, seminariów, wyjazdów studyjnych, konferencji oraz prowadzenie działalności dydaktycznej, jak również innych form działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
 2. prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
 3. prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej,
 4. prowadzenie działań informacyjnych, upowszechniających, propagujących cele Fundacji i propagujących kulturę i sztukę;
 5. inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych, gospodarczych i społecznych służących realizacji celów Fundacji,
 6. organizowanie i współorganizowanie rezydencji kuratorskich i artystycznych,
 7. udział przedstawicieli Fundacji lub współpracujących z nią osób lub podmiotów w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach i dowolnych innych wydarzeniach służących realizacji celów Fundacji,
 8. fundowanie lub przyznawanie nagród osobom lub podmiotom wyróżniającym się w zakresie objętym celami Fundacji,
 9. prowadzenie działalności doradczej i konsultingowej w zakresie objętym celami Fundacji,
 10. organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów studyjnych dla osób zaangażowanych w działalność w zakresie objętym celem Fundacji,
 11. współpracę z instytucjami publicznymi i prywatnymi, innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi, przedsiębiorcami i innymi osobami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, lub popierającymi te cele,
 12. skupianie wokół idei Fundacji osób oraz podmiotów zainteresowanych jej celami,
 13. prowadzenie działalności networkingowej służącej promocji celów Fundacji, w tym wymianie doświadczeń pomiędzy osobami lub podmiotami zainteresowanymi obszarem działalności Fundacji,
 14. udostępnienie artystom oraz osobom zainteresowanym celami Fundacji profesjonalnych miejsc wystawienniczych oraz miejsc pracy twórczej,
 15. umożliwienie artystom uczestnictwa w targach sztuki w Polsce oraz zagranicą;
 16. zapewnienie wsparcia w zakresie obrotu ich pracami poprzez działania promocyjne oraz organizację aukcji;
 17. organizację konkursów skierowanych do środowisk twórczych;
 18. podejmowanie wszelkich innych aktywności, które służą realizacji celów Fundacji.
 19. prowadzenie analiz i studiów z zakresu sztuki oraz wpływu sztuki na inne dziedziny życia społecznego.

§ 6

 1. Cel Fundacji, jego rozszerzenie lub sposób jego konkretyzacji może ulec zmianie, przy czym zmiana celów Fundacji nie może prowadzić do całkowitej zmiany zakresu jej działania.
 2. Decyzję o zmianie celów Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu. .

§ 7

 1. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia bądź też pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Fundacja może przystępować do zrzeszeń i innych organizacji lub podmiotów oraz je tworzyć w celu realizacji celów statutowych.
 3. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudnić pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
  a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundacja może czerpać środki z dotacji, subwencji, zbiórek publicznych, zapisów lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą, odsetek bankowych, dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach, spadków oraz dochodów z działalności gospodarczej. Fundacja może tworzyć fundusze celowe przeznaczone na realizację poszczególnych celów statutowych Fundacji.

§ 9

 1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji, subwencji, grantów osób i podmiotów prawnych,
  • zbiórek i imprez publicznych,
  • majątku Fundacji,
  • odsetek bankowych od wkładów pieniężnych,
  • (wykreślony).
  • dochodów z papierów wartościowych ,w które mogą być lokowane środki finansowe Fundacji

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3. W sprawach przyjęcia darowizn oraz przyjęcia spadku wymagane przepisami prawa oświadczenia składa Prezes Zarządu Fundacji.

4. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację zobowiązań przewyższających wartość darowizny lub spadku.

§ 10

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

§ 11 (wykreślony)

 1. (wykreślony).
 2. (wykreślony).

Rozdział V

Organy Fundacji

§ 12

 1. Organami Fundacji są:
 2. Rada Fundacji, zwana w dalszej części Radą,
 3. Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części Zarządem.
 4. Rada Fundacji może powoływać organy doradcze dla Zarządu lub Rady Fundacji, w szczególności:
 5. Rada Programowa Fundacji,
 6. Komitet Ekspertów Fundacji.
 7. Ustanawiając organy doradcze Fundacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, Rada Fundacji określa przedmiot ich aktywności, zasady nabywania i utraty członkostwa oraz uprawnienia, przy zastrzeżeniu, iż nie mogą one ograniczać uprawnień Rady lub Zarządu Fundacji określonych w statucie.

§ 13

Rada Fundacji

 1. Rada  jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z 2 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, powoływanego na czas nieokreślony zwykłą większością głosów wszystkich członków Rady.
 3. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony.
 4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji oraz jej Przewodniczącego powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada Fundacji.
 5. Można łączyć członkostwo w Radzie z członkostwem w Zarządzie oraz w innym organie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją..

§ 14

Odwołanie członka Rady oraz wygaśnięcie członkostwa

 1. W uzasadnionych przypadkach, takich jak długotrwały brak kontaktu z członkiem Rady, może on zostać odwołany w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 2. Członkostwo stałe w Radzie wygasa na skutek:
  • dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie za potwierdzeniem odbioru do Przewodniczącego Rady oraz Prezesa Zarządu,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci członka,
  • w skutek uchwały, o której mowa w ust. 1.
 3. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji, z przyczyn innych niż śmierć, nie zwalnia osoby, której członkostwo ustało od wywiązania się z zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji i innych zobowiązań wobec Fundacji.

§ 15

Kompetencje Rady

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:
  • nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  • zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności,
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu,
  • opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
  • podejmowanie uchwał o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
  • podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji,
  • podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  • podejmowanie decyzji po powołaniu organów doradczych, o których mowa w par. 12 ust. 2.
 2. Przy zawieraniu umów z członkami Zarządu Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady
 3. Członkom Rady Fundacji przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu udokumentowanych kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem obowiązków członka Rady Fundacji.

§ 16

Organizacja Rady

 1. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje pocztą elektroniczną Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezesa Zarządu.
 3. Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczący. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, o ile dalsze postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, w tym jej Przewodniczącego.   
 5. Dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, członka Rady lub któregokolwiek z Fundatorów.
 6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wniosku.
 7. Rada może skonkretyzować zasady działania w Regulaminie Prac Rady.
 8. Członek Rady Fundacji pełniący jednocześnie funkcję członka Zarządu Fundacji, wstrzymuje się od głosowania w Radzie Fundacji w sprawach go dotyczących, w tym w szczególności w sprawie powołania i odwołania z Zarządu oraz udzielenia absolutorium Zarządowi. Do ustalenia ważności uchwał rady w sytuacji wstrzymania się przez członka od głosu, wystarczające jest stwierdzenie, iż za przyjęciem uchwały głosowała zwykła większość pozostałych członków Rady.

§ 17

Zarząd

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji.
 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 3. Fundatorzy mogą pełnić funkcję członka Zarządu.
 4. Pełnienie funkcji członka Zarządu można łączyć z członkostwem w Radzie Fundacji, z zastrzeżeniem par. 16 ust. 8 powyżej.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci członka Zarządu.

§ 18

Kooptacja do Zarządu

 1. W razie uzasadnionej potrzeby może nastąpić uzupełnienie lub poszerzenie składu Zarządu na okres do końca bieżącej kadencji Zarządu w drodze kooptacji.
 2. Decyzję o uzupełnieniu lub poszerzeniu składu Zarządu podejmuje Rada Fundacji.

§ 19

Kompetencje Zarządu

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  • realizacja celów statutowych,
  • sporządzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  • sporządzanie budżetu Fundacji,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości i zasad ich wynagradzania,
  • podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 4. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagradzani i nagradzani.
 5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub być zatrudnieni na podstawie innych stosunków prawnych.

§ 20

Organizacja Zarządu

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę bieżących potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, przy czym zaproszenie wysłane pocztą elektroniczną wymaga potwierdzenia zwrotnego otrzymania wiadomości od jej adresata.
 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, chyba, że Zarząd jest jednoosobowy. W przypadku Zarządu dwuosobowego wymagana jest jednomyślna decyzja obydwu członków Zarządu.
 4. Zarząd może skonkretyzować zasady działania w Regulaminie Prac Zarządu.

§ 21

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym oświadczenia woli w sprawach majątkowych, wymagają dla swej ważności wymagają podpisów dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu

§ 22

 1. Zmiany w statucie Fundacji może dokonać Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiany celu Fundacji może dokonać Rada Fundacji jednomyślną decyzją wszystkich członków Rady.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 23

Połączenie

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji..

§ 24

Likwidacja

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pożytku publicznego o zbliżonych celach.

                                                                     § 25

(skreślony)