Galeria Strefa A/ projekty online

Nienazwane

:::: English version below :::::

Galeria Strefa A działa od 2010 roku i do niedawna mieściła się w Krakowie. Aktualnie jest szeroko dostępna online, działając pod skrzydłami Fundacji Zona Art. Naszym celem jest promocja sztuki młodego pokolenia oraz prezentowanie dzieł artystów już uznanych. Profil galerii obejmuje pokazy indywidualne i zbiorowe, a także wystawy tworzone we współpracy z zewnętrznymi kuratorami. Naszym celem jest prezentowanie sztuki współczesnej w kontekście aktualnych kwestii społecznych i kulturowych. Ze względu na to, że obecnie skupiamy się na zarządzaniu sztuką – doradztwie dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych – wystawy prezentujemy tylko sporadycznie, a Galeria Strefa A nie posiada w chwili obecnej stałej przestrzeni wystawienniczej.

|| KONSULTACJE || DORADZTWO || 

Galeria oferuje profesjonalne doradztwo w zarządzaniu kolekcjami sztuki w oparciu o wiedzę z zakresu sztuki współczesnej oraz finansów. Dotyczy ono między innymi planowania spójnych i atrakcyjnych zbiorów oraz ich kompletowania. Obejmuje pomoc w nabywaniu dzieł sztuki o wysokiej wartości artystycznej oraz inwestycyjnej. Program kierowany jest do klientów świadomych faktu, że prywatna kolekcja sztuki jest źródłem zarówno prestiżu, jak i ogromnej wartości rynkowej. Jego celem jest także zwrócenie uwagi na rozwój świadomości kulturowej i kolekcjonerstwa sztuki, obecnie postrzeganego jako postawa odpowiedzialna społecznie, podkreślająca odwagę i wiarygodność. Galeria oferuje współpracę ze znanymi kuratorami i teoretykami sztuki, którzy zapewnią profesjonalne konsultacje w sprawie tendencji w sztuce współczesnej oraz na rynku sztuki. 

Artystki i artyści: Jacek Boczar, Ewa Kulka, Krzysztof Marchlak, Paweł Mendrek, Ewa Pasternak oraz Małgorzata Wielek-M.

W przypadku zainteresowania doradztwem z zakresu rynku sztuki lub zakupem dowolnego dzieła, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Ekspertką i Marszandką: Małgorzatą Błaszczyk. 
tel.: +48 601 430 146
e-mail: fundacja.zona@gmail.com

:::: English version :::::

|| About the GALLERY ||

Strefa A Gallery has been operating since 2010 and used to be located in Krakow. Now it is available widely online, working under the Zona Art Foundation’s wing. Our purpose is to promote the art of the younger generation and present works by already established artists. The profile of the gallery includes individual and collective shows as well as exhibitions by external curators. It is aimed at linking contemporary art with modern society and life issues or phenomena. Due to our present focus on art management – individual and institutional consulting or advisory – shows are held only occasionally and Strefa A Gallery has no permanent exhibition space. 

|| CONSULTANCY ||  ADVISORY ||

Gallery offers a professional art management program based on expertise in the field of art and finance. It concerns, among other aspects, the establishment of coherent and compelling art collections and their completion. It includes assistance with the acquisition of works of high artistic value and a good investment at the same time. The program is targeted at the customers aware of the fact that a private art collection is a source of both prestige and huge market value. We also put attention to the development of cultural awareness and art collecting which is now seen as a courageous, reliable and socially responsible attitude. Gallery offers collaboration with renowned curators and theoreticians of art who will provide professional consultation on the orientation of contemporary art and the art market.

Artists: Jacek Boczar, Ewa Kulka, Krzysztof Marchlak, Paweł Mendrek, Ewa Pasternak and Małgorzata Wielek-M.

If you are interested in art advising or buying, feel free to contact directly our Art Advisor & Dealer: Małgorzata Błaszczyk
tel.: +48 601 430 146
e-mail: fundacja.zona@gmail.com

Please keep track of our main social accounts:
Instagram || Facebook || LinkedIn

MBlaszczyk